تبلیغات
ایران ایران0123 - اموزش بازی شلم (shelem) با پاسور

ایران0123
 
آموزش بازی
fcyar12
 
این بازی از كلمه “ slam“ انگلیسی و “ chelem“ فرانسه گرفته شده است و معنی آن جمع آوری تمام برگهای بازی است. هدف این بازی رسیدن به امتیاز توافق شده (معمولأ 1200) زودتر از رقیب است. به نظر می آید این بازی بعد از حكم ‚ محبوبترین بازی در ایران باشد و افراد زیادی این بازی را بلدند.

شرح مختصر بازی :در این بازی هر بازیكن 12 برگ دریافت می‌كند.بعد شروع به خواندن امتیازی كه می‌توانند بگیرند می‌كنند. مثلآ 125 امتیاز از كل 165 امتیاز ممكن. كسی كه امتیاز بالاتری را بخواند به عنوان حاكم تعیین می‌شود. سپس او با همكاری یارش باید تلاش كند تا امتیاز تعهد شده را كسب كند.در اینصورت او به همان تعداد امتیاز كه كسب كرده امتیاز دریافت می‌كند.بازی ادامه خواهد داشت تا وقتی كه یك تیم زودتر به امتیاز نهایی برسد. در این بازی بردن هر دست 5 امتیاز دارد. هر 5 لو، 5 امتیاز ‚ هر 10 لو، 10 امتیاز و هر تك (آس( هم 10 امتیاز دارد . به این ترتیب در مجموع كل امتیاز یك بازی 165 امتیاز است13×5 + 4×5 + 4×10 + 4×10=165 :


شرح کامل بازی                                       

 

الف( دست دادن: یك نفر از بین چهار نفر با قرعه به عنوان اولین پاسور )دست دهنده( انتخاب می‌شود. در دست های بعد به ترتیب از سمت راست دیگران دست می‌دهند. به نحوی كه بعد از چهار دور بازی همه یك بار دست داده باشند و به همین ترتیب دست دادن می‌چرخد. نفری كه دست می‌دهد ابتدا 12 برگ به نفر سمت راست، 12 برگ به نفر روبه رو، 12 برگ به نفر سمت چپ، 4 برگ به پشت روی زمین و 12 برگ آخر را برای خود دست می‌دهد. )توجه كنید كه همیشه باید دست شامل آخرین برگ در دست خود پاسور باشد( در این جا مرحله دست دادن تمام می‌شود .

ب( تعهد كردن )اعلان -خواندن(: نفر سمت راست پس از مرتب كردن دستش امتیازی را فكر می‌كند می تواند بگیرد را اعلام می‌كند. این امتیازنمی‌تواند زیر 100 باشد. پس از آن نوبت نفر سمت راست او است. او یا باید امتیازی بالاتر از امتیاز خوانده شده را بخواند یا اعلام “پاس“ كند. كسی كه پاس دهد دیگر نمی‌تواند در امتیازخوانی تا پایان این دور بازی شركت كند. سپس نوبت نفر سمت راست او می رسد . او هم به همین ترتیب‚ یا باید بالاتر از آخرین امتیاز خوانده شده بخواند یا پاس دهد. این مرحله آنقدر ادامه می یابد تا 3 نفر پاس كرده و كسی كه آخرین امتیاز را خوانده به عنوان حاكم بازی را آغاز می‌كند.

ج( آغاز بازی: بعد از مشخص شدن حاكم‚ او 4 برگ روی زمین را بر می‌دارد و به جای آن 4 برگ به دلخواه خود زمین می‌گذارد. این كار برای بهبود دست حاكم و كمك به او برای كسب امتیاز تعهد شده صورت می‌گیرد. پس از این كه او 4 برگ را زمین گذاشت )كه این برگها جزء برگهای برده حساب می‌شوند( حاكم با پائین انداختن برگ حكم ، بازی را شروع می‌كند. (دقت كنید كه حتمآ برگ اول باید برگی از خال حكم باشد و این كار در واقع اعلام حكم است.)سپس به همان ترتیب حكم ، بازیكنان از سمت راست شروع به بازی می‌كنند. بازی دقیقآ مانند حكم پیش می‌رود تا برگها تمام شوند .

د( شمارش امتیاز: بعد از پایان بازی نوبت به شمارش امتیازها می رسد. برای این كار برگهای برنده شده را می‌شماریم‚ در ازای هر 4 برگ )یك دست از بازی) 5 امتیاز ‚ در ازای هر برگ 5لو، 5 امتیاز‚ در ازای هربرگ 10 لو، 10 امتیاز و در ازای هر برگ تك )آس( هم 10 امتیاز منظور می شود. بعد از شمردن امتیاز یك تیم ‚ با كم كردن آن از 165، امتیاز تیم دیگر مشخص می‌شود. اگر تیم حاكم امتیازی را كه تعهد كرده ‚ یا بیشتر از آن امتیازرا گرفته باشد ‚ همان عدد امتیاز او خواهد بود. اما اگر كمتر از آن امتیاز تعهد شده باشد‚ منفی آن )امتیاز تعهد شده( را دریافت خواهد كرد. تیم رقیب هم هر اندازه كه امتیاز بگیرد برایش منظور خواهد شد.

قانون شلم :اگر تیم حاكم موفق به جمع كردن كلیه برگ‌ها شود ‚ می‌گویند “شلم“ كرده است .در چنین حالتی به جای 165 امتیاز ، 330 امتیاز به آنان تعلق می‌گیرد)مشخص است كه تیم حاكم هرگز شلم نمی‌شود‚ زیرا در اول بازی فرد حاكم چهار برگ را به عنوان برده از دست خود خارج می‌كند(

قانون یاسا : اگر امتیاز تیم حاكم از تیم رقیب كمتر شود) یعنی كمتر از 85 امتیاز( در اینجا تیم حاكم یاسا می‌شود و به جای اینكه به تعداد امتیاز تعهد شده منفی بگیرد‚ كل 165 امتیاز را منفی می‌گیرد.

ه( پایان بازی: معمولآ بازی شلم تا امتیاز 1200 بازی می‌شود اما با توافق بازیكنان ‚ در آغاز بازی می‌توان آن را تغییر داد. امتیازهای 660 و 330 امتیازات معمولی هستند كه می‌توانند جایگزین عدد 1200 شوند .

جدول بازی :

برای نگهداری و ثبت امتیازها یك جدول سه ستونی مانند شكل زیر كشیده می‌شود. هر یك از ستون‌های چپ و راست متعلق به یك تیم است و در ستون وسط امتیاز تعهد شده در هر بازی را می‌نویسم. همچنین بعد از اینكه هر چهار بازیكن دست دادند و دوباره نوبت دست دادن به نفر اول رسید‚ یك خط افقی در ستون وسط می‌كشیم تا مشخص شود كه دست دادن دست بعد با چه كسی است مثالی از بازی :


الف‚ ب‚ ج و د نام چهار بازیكن ما می باشد كه به ترتیب در سمت راست یكدیگر نشسته‌اند. پس الف و ج در یك تیم و ب و د نیز در یك تیم هستند:

 

دور اول :جدول امتیازات را می‌كشیم. دست دادن هم از بازیكن الف شروع می‌شود. ابتدا ب كه در سمت راست الف نشسته باید شروع به خواندن بكند. او می‌خواند 110، ج می‌خواند 115، د پاس می‌دهد. الف می‌خواند 125، ب می‌خواند 130، ج پاس می‌دهد.(اینك فقط الف و ب مانده اند(. الف می‌خواند 135 و ب پاس می‌دهد.

بازی انجام می‌شود و تیم ب و د 35 امتیاز دریافت می‌كند و در نتیجه امتیاز تیم الف و ج 130 می‌شود:(165-35=130) در این حالت امتیاز تیم ب و د همان 35 امتیاز ثبت می‌شود، اما تیم الف و ج به دلیل اینكه نتوانسته‌اند تعهدشان را انجام دهند 135 امتیاز منفی می‌خورند. پس جدول دور 1 نوشته می‌شود:

دور دوم : حالا نوبت ب است كه دست بدهد. پس از دست دادن ج باید اعلان كند. او مستقیمآ پاس می‌دهد. د می‌خواند 125، الف پاس می‌دهد. ب هم پاس می‌دهد. پس د با 125 امتیاز تعهد شده حاكم می‌شود. تیم ب و د موفق می‌شود 150 امتیاز بگیرد. پس تعهد خود را انجام داده است. پس تیم ب و د 150 امتیاز و تیم الف و ج 15 امتیاز گرفته است. در جدول دور دوم می‌نویسیم: امتیاز ب و د : 150 + 35=185 ) جمع امتیازات را می نویسیم(. و امتیاز تیم الف و ج : -135+15= -120

 

دور سوم: ج دست می‌دهد. د می‌خواند 100‚ الف می‌خواند 120‚ ‚ب می‌خواند 125‚ ج پاس می‌دهد. د می‌خواند 130‚الف می‌خواند 135‚ب می‌خواند 140‚ د پاس می‌دهد. الف می‌خواند 150 و ب هم پاس می‌دهد. پس الف با 150 امتیاز حاكم می‌شود.بازی انجام می‌شود و تیم الف و ج موفق به جمع كردن همه برگ‌ها و در نتیجه شلم كردن می‌شود. پس 330 امتیاز می‌گیرد و تیم ب و د هیچ امتیازی نمی‌گیرد.دور سوم در جدول ثبت می‌شود: الف و ج: -135+ 330=195 و تیم ب و د هم همان امتیاز قبلی: 185+ 0=185

دور چهارم: د دست می‌دهد. الف می‌خواند 130 ‚ ب و ج پاس می‌دهند. د می‌خواند 135 و الف هم پاس می‌دهد. بازی انجام می‌شود و تیم ب و د 135 امتیاز می‌گیرند( و الف و ج 30 امتیاز). پس امتیازات در جدول ثبت می‌شود: الف و ج : 195+30=225 و تیم ب و د : 185+ 135=320در زیر امتیاز تعهد شده ستون وسط یك خط می‌كشیم ‚ به این معنی كه یك دور كامل همه دست داده‌اند و دست دادن دوباره به نفر الف رسیده. این كار را در هر چهار دست یكبار تكرار می‌كنیم تا پاسور اشتباه نشود. بازی به همین ترتیب ادامه می‌یابد تا یك تیم زودتر به امتیاز 1200 یا بالاتر برسد.


 

 الف و ج

امتیاز

ب و د

-135

-120

195

225

135

125

150

135

35

185

185

320


 

بازی دو نفره :

سیستم بازی به همان شكل است . اما برای پر كردن جای خالی دو نفر بازیكن دیگر از زمین كمك می‌گیریم ، به شكل زیر :

الف )دست دادن : یك نفر به حكم قرعه دست می‌دهد . (دست دادن به ترتیب بین دو نفر تقسیم می‌شود و هر بازیكن یك دست را دست می‌دهد . بعد از هر دو بازی یك خط كشیده می‌شود كه نشانه نوبت دست دادن بازیكن اول است ) . دست دادن به این ترتیب است كه فرد پاسور ابتدا 12 برگ به نفر مقابل و بعد 12 برگ به خودش می‌دهد . سپس به ترتیب یك دسته 4 برگی جلوی نفر مقابل ، یك دسته 4 برگی جلوی خودش ، دوباره یك دسته 4 برگی جلوی نفر مقابل ، یك دسته 4 برگی جلوی خودش ، یك دسته 4 برگی جلوی نفر مقابل ، سپس یك دسته 4 برگی در وسط ، و در آخر آخرین 4 برگ را به صورت یك دسته جلوی خودش می‌گذارد . دقت كنید كه حفظ ترتیب در دست دادن كاملأ مهم است.

ب( تعهد كردن)اعلان -خواندن): كاملأ شبیه به حالت چهار نفره ؛ ابتدا نفر مقابل اعلام امتیاز مورد نظر خود را می‌كند، اگر فرد پاسور موافق باشد پاس می‌دهد وگرنه امتیازی بالاتر اعلام می‌كند(امتیازها فقط مضرب 5 می‌توانند باشند، یعنی 5تا، 5تا ) . این قدر امتیاز خواندن طول می‌كشد تا یك نفر پاس دهد.

ج( آغاز بازی: بعد از مشخص شدن حاكم‚ او 4 برگ روی زمین را بر می‌دارد و به جای آن 4 برگ به دلخواه خود زمین می‌گذارد. این كار برای بهبود دست حاكم و كمك به او برای كسب امتیاز تعهد شده صورت می‌گیرد. پس از این كه او 4برگ را زمین گذاشت )كه این برگ‌ها جزء برگ‌های برده حساب می‌شوند( حاكم با پائین انداختن برگ حكم بازی را شروع می‌كند.(دقت كنید كه حتمآ برگ اول باید برگی از خال حكم باشد و این كار در واقع اعلام حكم است.) پس از بازی نفر دیگر، سه برگ اول سه دسته جلوی هر كس رو می‌شوند. ابتدا حاكم از همان خال بازی شده یكی از این سه برگ مقابل را بازی می‌كند، نفر مقابل هم از همان خال از سه برگ جلوی خود بازی می‌كند. اگر از خال بازی شده، برگی روی زمین نباشد، بازیكن می‌تواند هر برگ دلخواه را بازی كند.

بعد هر كس كه این دور را برده، دور بعد را از دست خود بازی می‌كند و بازی به همین ترتیب ادامه می‌یابد . تا وقتی كه همه برگ‌ها بازی شوند . طبیعتأ در اواخر بازی یك یا دو دسته از برگهای جلوی فرد تمام می‌شوند. در این حالت هیچ مشكلی پیش نمی‌آید و فرد باید با برگ روی همان یك یا دو دسته باقی‌مانده بازی كند. شمارش امتیازها هم مانند همان بازی چهارنفره است.

در واقع زمین نقش یار هر كس را دارد ، تنها با این محدودیت كه در هر بار فقط سه برگ برای بازی در اختیار می‌گذارد.


نوشته شده در تاریخ شنبه 26 آذر 1390 توسط شاهی 0123
بررسی لیگ یك.نتایج.داوری| یار دوازدهم فوتبال مازندران : شاهی
قالب وبلاگ

فید خوان rss reader